O autorze

Autorem strony jest uczeń klasy 2A LO Zespo³u Szkó³ w Po³ańcu Kamil Iskra.