Po stworzeniu kwerendy z parametrem nie trzeba dla każdego nowego kryterium dokonywać zmian w wierszu kryteriów projektowania kwerendy. Po uruchomieniu takiej kwerendy pojawi się okno dialogowe Wprowadź wartość parametru.

Aby mieć informację dotyczące liczby nieobecności na określonych zajęciach należy zrobić kwerendę taką jak na rysunku 11. W wierszu Kryteria podaj w nawiasach kwadratowych tekst, który ma się pojawić po uruchomieniu kwerendy

rys.11