Z bazy danych, na której pracujemy można uzyskać następujące dane:

 • lista uczniów uczęszczających na kółko,

 • lista klas, z których pochodzą uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka,

 • wykaz nieobecności uczniów z każdej klasy,

 • wykaz nieobecności każdego ucznia,

 • wykaz i tematyka dotychczasowych zajęć,

 • wykaz uczniów zawsze obecnych,

 • i inne.

Aby uzyskać te dane można wykorzystać kwerendy. Żeby otrzymać wykaz klas biorących udział w kółku należy:

 • Uaktywnić obiekt Kwerendy,

 • kliknąć przycisk Nowy,

 • wybrać Widok projekt (Rys. 7),

 • zaznaczyć tabelę na podstawię której tworzysz kwerendę (Uczniowie),

 • Przeciągnąć w dół pole Klasa,

 • Ustawić właściwość Wartości Unikatowe na Tak

rys. 8

 

Kolejnym problemem jest stworzenie kwerendy z dwóch tabel np. liczba godzin nieobecnych danego ucznia.

Konkretny uczeń mógł mieć wiele nieobecności, więc w celu uniknięcia powtórzeń należy pogrupować rekordy, a następnie dla pola Liczba godzin nb obliczyć sumę. (rys. 9) Aby uzyskać informację o wszystkich nieobecnościach uczniów na wszystkich zajęciach, trzeba utworzyć kwerendę na podstawie wszystkich trzech tabel (rys. 10)

rys. 9

rys. 10