Jak utworzyć formularz z podformularzem, który pozwala przeglądać kolejne zajęcia z jednoczesnym wyświetlaniem w podformularzu wykazu uczniów nieobecnych na zajęciach ?

Należy utworzyć formularz główny na podstawie tabeli Zajęcia (np. formularz kolumnowy) Następnie można utworzyć formularz Arkusz danych, którego źródłem jest tabela Nieobecności. Gdy oba formularze są gotowe należy wybrać formant Podformularz/Podraport i umieścić je na formularzu głównym. Wtedy pojawi się okno dialogowe takie jak na rysunku 3

rys. 3

Następnie należy zaznaczyć pole wyboru Użyj istniejącego formularza, jeśli nie - pole wyboru Użyj istniejących tabel i kwerend. Po naciśnięciu Dalej pojawi się nowe okno dialogowe (rys. 4)

Następnie należy przenieś odpowiednie pola dostępnych zaznaczonych. Ponownie nacisnąć Dalej, a następnie Zakończ. Otrzymasz formularz z odpowiednim podformularzem (Rys. 5 )

rys. 4

rys 5

Formularze mogą również służyć do modyfikacji danych i wprowadzenia nowych danych. Można w nim zmieniać odpowiednie opcje (rys. 6)

rys. 6